طراحی شهرک ها و نواحی صنعتی

کنترل نقشه و آماده سازی

نظارت عالیه و کارگاهی

طراحی تله کابین و سامانه های حمل و نقل کابلی

نقشه برداری

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

آب و فاضلاب