واحد منابع طبیعی و آبخیزداری

واحد منابع طبیعی و آبخیزداری مهندسین مشاور سبزاندیش پایش (ساپ) با داشتن متخصصین مختلف در حوزه های آمایش و برنامه ریزی و طراحی و با همکاری دیگر گروه های شرکت، تجربه ای غنی از طیف متنوعی از پروژه ها را داراست.

به کارگیری مبانی و تجارب علمی و همچنین بسترسازی تحقق پذیری جامع و تفصیلی طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری توسط این گروه در تبادل افکار و تجارب با دیگر گروه های تخصصی شرکت انجام پذیرفته است.

مطالعات اثربخشی آبخیزداری، کشاورزی و منابع طبیعی

طراحی و نظارت بر عملیات آبخیزداری

مدیریت طرح های آبخیزداری